Hydroizolační fólie pro váš dům i zahradu

Volejte na infolinku +420 724 966 794


Pokyny pro péči o vodu, čištění a údržbu fóliových bazénů

Pokyny pro péči o vodu, čištění a údržbu fóliových bazénů

Úvodem

V bazénové vodě panují vhodné životní podmínky pro mikroorganismy – bakterie, houby a vodní řasy. Bakterie a houby sice tvoří jen nepatrné choroboplodné a infekční riziko pro koupající, ale i neškodné bakterie a houby mohou při masovém růstu vést k tvoření slizkých povlaků či zakalení vody. Proto je důležité dbát na účinné hubení mikroorganismů, aby voda ve vašem bazénu byla neustále v bezvadném stavu pokud jde o hygienické nároky.  Toho lze dosáhnout pouze kombinací fyzikálních (celková hydraulika bazénu a filtrace) a chemických úprav vody.

Hydraulika bazénu

Pod pojmem hydraulika bazénu se rozumí cirkulace vody v bazénu. Prostřednictvím dobré cirkulace jsou prostředky na úpravy vody optimálně rozptýleny. Tím se redukuje riziko šíření mikroorganismů a vodních řas. Výkon čerpadla by měl být odpovídající k celkovému objemu bazénu.  Každé čtyři hodiny by měl proběhnout jeden filtrační cyklus celkového objemu vody v bazénu. Obecně platí: čím častější je filtrační cyklus, tím je voda v bazénu kvalitnější.

Filtrace

Filtrace slouží k mechanickému čištění bazénové vody od hrubších (a volně rozptýlených) nečistot (vlasy, chlupy, lupy, prach, listí atd.) Dbejte na dostatečné parametry  filtru, jeho výkon, rychlost či výšku filtrační vrstvy.

Zpětný výplach filtru

Prostřednictvím zpětného výplachu filtru jsou z filtru vyprány a do kanalizace odvedeny všechny nashromážděné nečistoty. Alespoň jedno takové čištění za týden je během koupací sezony nezbytné. Obzvláště důležité je dodržování předepsané rychlosti průtoku vody u zpětného výplachu filtru a celková doba výplachu.

Desinfekce a okysličování

Desinfekce slouží v první řadě k rychlému hubení všech v bazénu se vyskytujících původců přenosných nemocí, aby pro uživatele nevzniklo žádné riziko infekce. Desinfekční prostředek by měl být podle možnosti do bazénové vody dávkován, bezprostředně do filtru. Volba desinfekčního postupu se mimo jiné řídí dle velikosti bazénu a celkových podmínek provozu.

Chlornan sodný

Tato metoda představuje patrně nejstarší způsob užití chloru. Při použití chlornanu sodného musíme mít na zřeteli, že jeho obsah aktivního chloru (max. 12,5 %) během krátké doby značně klesá. Zacházení s tímto leptání způsobujícím přípravkem představuje bezpečnostní riziko pro osobu, která s ním nakládá. Chlornan sodný nesmí být smíchán s jinými roztoky, ale vždy jen s vodou!  Roztok chlornanu sodného vyráběný elektrolyticky z kuchyňské soli vykazuje v poměru s aplikovanou solí jen nepatrný užitek hypochloridu. Kromě toho značné množství chloridů v bazénové vodě podstatně zvyšuje riziko koroze.

Calcium hypochlorid

Calcium hypochlorid ve formě granulátu obsahuje nejméně 65% účinného chloru a na rozdíl od chlornanu sodného je stálý pokud jde o jeho skladování. Obsahuje značné množství kalcia, které vede k nežádoucímu vytvrzení vody, a proto se hodí jen pro měkkou vodu. Při použití se zvyšuje hodnota pH bazénové vody. Nemíchat s jinými chemikáliemi!

Metoda chlor ozon

Ozon je silný prostředek k okysličení, kvůli své jedovatosti se ale smí použít pouze uvnitř filtračního zařízení a ne v bazénové vodě. Použití ozonu nenahrazuje přidávání chloru do bazénové vody. Dodatečné použití ozonu účinně ničí ve vodě rozpustné, organické nečistoty, kvalita vody se tak díky tomu zlepšuje.

Brom

Brom patří stejně jako chlor do skupiny halogenových prvků a je nabízen v tzv. bromových tabletách. Výhody bromu: brom obsahuje cca. 30% chloru, je ale bez zápachu. Desinfekční účinek bromu není tolik závislý na hodnotě pH. Nevýhodou je jen nepatrný okysličovací účinek, vyšší cena a leptavý účinek.

Aktivní kyslík

Vedlejší sloučeniny kyslíku, jako například peroxid vodíku, jsou používány jako okysličovací a desinfekční prostředky. Oxidační a desinfekční účinek zůstává jen krátce po přidání přípravku. Přimíchaný algicid aktivuje desinfekční prostředek. U aktivního kyslíku ve formě tablet může být kdykoliv přidán chlor. Naproti tomu se vzájemně neutralizují peroxid vodíku a chlor! Pravidelná chlorová desinfekce je nezbytná.

Shrnutí

Dbejte na to, aby vždy bylo aplikováno potřebné množství desinfekčních prostředků dle údajů výrobce. Při odborné manipulaci představuje chlorování výbornou a v podstatě nenahraditelnou metodu pro úpravu a desinfekci vody. U výrobků s obsahem chloru by měl být obsah volného, účinného chloru v rozmezí 0,3-0,6 mg/l vody. Jeho hodnota je odvislá od celkové hodnoty pH. Bazénová voda, která je cítit chlorem, neobsahuje příliš chloru, ale naopak má nedostatek volného chloru a může to vést k podráždění očí a pokožky. Proto nesmí obsah vázaného chloru (chloraminu) překročit hodnotu 0,2 mg/l vody.

V řadě případů pomáhá na znečištěnou vodu (popř. fólii) tzv. chlorový šok. Obecné pravidlo: 20 gramová tableta rychle rozpustná v 1m3 vody.  Nesypte nebo neházejte desinfekční prostředky ve formě granulí či tablet přímo do bazénové vody a vyvarujte se neustálému předávkování, které může způsobit nežádoucí zbarvení fólie či její vyblednutí.

Flokulace (čiření) vody

Ve vodě neviditelné, mikroskopické nečistoty (bakterie, choroboplodné zárodky, tělesné tuky, kosmetika atd.) nelze prostřednictvím filtru (kromě filtru s hrubozrnným pískem) zcela odstranit. Účinnost čiřidel je velmi závislá na celkové hodnotě pH.  Při nepřiměřeném použití může dojít k nežádoucímu zbarvení vody či (v horším případě) jejímu celkovému zakalení. Čiřidla mohou být aplikována pouze u bazénů s pískovým filtrem.  Účinnost flokulačních prostředků závisí na hodnotě pH bazénové vody.

Bazénová voda

Péče o vodu záleží také na aktuálním složení vody v bazénu. Bazénová voda obsahující železo a/nebo mangan může vést k jejímu nežádoucímu zbarvení - od nazelenalého k hnědému až k téměř černému - a zakalení. Aby mohly být tyto nežádoucí sloučeniny kovů pokud možno zcela odstraněny, mělo by být postupováno následovně:

1.       Aplikujte chlorový šok, aby došlo k oxidaci všech sloučenin železa a manganu

2.       Nastavte hodnotu pH 7,0-7,4

3.       Flokulace (čiření) vody při zapnutém filtračním zařízení. Po cca. 3 dnech spusťte zpětné propláchnutí. Ve vodě čerpané ze studny se často nachází vysoký obsah železa.

Zvýšený obsah mědi v bazénové vodě může vést k tvorbě černých fleků na fólii, černému zbarvení na vestavěných částech bazénu.

 Měď může být z bazénové vody filtrována následujícím způsobem:

1.       Hodnotu pH nastavit na 7,5-7,7

2.       Přidat flokulační prostředek, cca. 48 hodin nechat filtrovat a následně provést zpětné propláchnutí

3.       Hodnotu pH znovu nastavit na 7,0-7,4

Tento proces se popř. ještě musí zopakovat. Měď je odstraněna tehdy, když voda ze zpětného průplachu již není více zbarvená do modro-zelena.

Algicidy

V místech se špatným průtokem, při nepravidelné údržbě vody, vysokém obsahu fosfátů jakož i teplotě vody, ale také za dusného počasí nebo po bouřce může dojít k nadměrnému výskytu vodních řas. Vedle ošklivého, zeleného povlaku na stěnách a dně bazénu znamenají řasy také nebezpečí úrazu kvůli kluzkému povlaku na schodech či vstupním žebříku. Řasy by měly odstraněny měkkým kartáčem, hodnota pH by měla být nastavena v rozmezí 7,0-7,4 a proveden chlorový šok. Následně by do bazénu mělo být přidáno dvojnásobné dávkované množství algicidů.

Regulace hodnoty pH

Různá opatření na úpravu vody stejně jako koroze, usazování vápníku na fólii, flokulace či desinfekční prostředky závisí na celkové hodnotě pH. Ideální rozmezí je mezi 7,0 a 7,4 (DIN 19643: 6,5-7,6). Berte na vědomí, že hodnota pH může být častokrát narušena. Proto ji raději kontrolujte častěji. Při hodnotě pH od 7,0 postačí 0,3 mg volného chloru/litr a při hodnotě pH od 7,4 cca. 0,6 mg volného chloru/litr, aby byla voda udržována sterilní, bez choroboplodných zárodků.

Přidávání čerstvé vody

I pečlivě udržované bazény se postupně nasytí solemi (chloridy, sulfáty, nitráty, vápníkem), které nelze odstranit filtrací ani chemickým způsobem. Abychom vyloučili možné problémy - koroze na kovových či betonových částech bazénu, zdravotní nebezpečí, zakalení vody, sraženiny vápníku, část vody by měla být pravidelně nahrazována za čerstvou, cca. 3-5% obsahu bazénu týdně.

Stabilizace tvrdosti

U vody s tvrdostí větší než 15 dH existuje při dodržení hodnoty pH nebezpečí vysrážení a usazování vápníku. Následkem je zdrsnělý povrch bazénové fólie, kalná voda, technické problémy s filtrem a ztráta energie ve výměníku tepla. Prostřednictvím jednorázového přidání přípravku stabilizace tvrdosti (samozřejmá je přiměřená dávka vzhledem k množství vody) je dosaženo odpovídající tvrdosti vody. Stejně tak se zabrání tvorbě sloučenin a usazenin kovů.

Teplota vody

Čím vyšší je teplota vody, tím větší je i spotřeba desinfekčních prostředků. Teplota vody by neměla trvale přesahovat 34 stupňů Celsia.

Čištění dna

Po vykartáčování a vystříkání proudem vody následuje vyčištění dna prostředky obsahujícími kyselinu, aby se odstranil pevně usazený vápník. U vleklých případů je nezbytná aplikace prostředku zásadité povahy. Bezpodmínečně zachovejte toto pořadí – nejprve použijte kyselý, potom zásaditý čisticí prostředek. Bazén důkladně omyjte čistou vodou a znovu jej napusťte. Jako dodatečná prevence proti tvorbě řas mohou být stěny a dno bazénu před napuštěním natřeny roztokem na bázi algicidů.

Údržba, čištění

K bezproblémové a fungující údržbě a čištění se hodí lehce zásadité víceúčelové a neutrální čističe. Rozpouštějí tělesné tuky a povrchové nečistoty. V návaznosti na čištění je následně vše důkladně opláchnuto vodou. V žádném případě nesmí být používány prostředky na čištění a údržbu domácnosti či klasická rozpouštědla. Obecně by mělo být dbáno na to, aby se do bazénové vody dostávalo jen málo čisticích prostředků. Čisticí prostředky zhoršují kvalitu vody a mohou vést k tvoření pěny.

Nástroje na čištění

Pro každodenní údržbu jsou přípustné hadr na čištění, houba a měkké kartáče. Dno lze čistit (polo)automatickým vysavačem stejně jako kartáčem. Raději se vyhněte lokálnímu přehřátí a příliš dlouhému čištění na jednom místě. K čištění nepoužívejte drátěné kartáče a další ostré nástroje.

Péče o bazén během dovolené

Před vaší delší nepřítomností by měla být bazénová voda patřičně upravena, aby zůstala čistá a bez choroboplodných zárodků. K tomu jsou vhodné desinfekční prostředky s dlouhotrvajícím účinkem. Cirkulace bazénové vody může být zredukována. Obsah bazénu by měl být však nejméně 1x denně kompletně přefiltrován.

Přezimování

V zimním období doporučujeme fóliový bazén nechat napuštěný. Fólie je tak méně vystavena vlivům počasí a nečistotám. Vyhnete se tak rovněž nežádoucímu zbarvení kvůli padajícímu listí. Přísady prostředků na přezimování neusnadňují jen jarní čištění, ale také omezují růst řas a usazování vápenných sedimentů. Je výhodné nechat bazén zakrytý a vyhnout se tak sbírání nečistot a listí. Stěny bazénu mohou být proti sesuvům a pohybu ledu chráněny např. dřevěnými fošnami. Rozvod vody (potrubí) doporučujeme vypustit, před nástupem mrazů.  

Kontrola vody

V prvních čtyřech týdnech po uvedení do provozu kontrolujte hodnotu pH a obsah chloru ve vašem bazénu několikrát za týden. Tyto hodnoty by posléze měly být kontrolovány (sledovány) minimálně v týdenním cyklu. Ke kontrole vody jsou k dispozici jednoduše ovladatelné přístroje, které však poskytují poměrně přesné údaje.

Dbejte na to, že...

...bazénové fólie ELBEblue line nesmí přijít do přímého kontaktu s asfalty, dehtem, technickými oleji a tuky, rozpouštědly atd. Pozor před použitím materiálů z gumy (holínky, obecně gumové boty, hadice a trubice, kabely atd.) při používání bazénu. Delší doba styku, obzvláště při přímém a intenzivním slunečním záření, může vést k nežádoucím barevným změnám fólie. Experimenty nejsou na místě. V případě pochybností kontaktujte naši společnost, popř. renomovaného výrobce bazénové chemie a čisticích prostředků.

Užitečné tipy

Problém Jak postupovat?
Kalná voda Nastavit hodnotu pH na 7,0-7,4
Provést chlorový šok
Provést flokulaci (čiření) vody
Kluzké dno a stěny Zkontrolovat hodnotu pH
Výskyt řas Vyčistit kartáčem
Provést chlorový šok
Přidat dvojité dávkovací množství algicidů
Nepříjemný zápach chloru Zkontrolovat obsah chloru ve vodě
Zkontrolovat hodnotu pH
Provést chlorový šok
Provést zpětný výplach filtru
Vápenné sraženiny Odstranit kyselým  čistícím prostředkem
Použít stabilizátor tvrdosti
Tvoření skvrn na polyesterovém podkladu Nastavit hodnotu pH na 7,0-7,4
Provést chlorový šok
Bílý nebo šedivý sliz Zkontrolovat hodnotu pH
Provést chlorový šok
Použít kartáč
Provést flokulaci (čiření)
Nepřetržitá filtrace
Provést zpětný výplach filtru
Zbarvená voda (zelená, žlutá, černá) Provést chlorový šok
Nepřetržitá filtrace
Provést flokulaci (čiření)
Vysát stěny a dno
Podráždění očí Nastavit hodnotu pH na 7,0-7,4
Provést chlorový šok
Podráždění pokožky Nastavit hodnotu pH na 7,0-7,4

IZOLPROTAN s.r.o.

Čestice 159
517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: +420 494 661 559
E-mail:


Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste se k odběru novinek

© 2018, IZOLPROTAN s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑